Back to TQF
Log in with PSU Passport
 
 

Request for permission if you don't have authorized.
ข่าวประกาศ : วิทยาเขตหาดใหญ่
รายวิชาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ขอให้กรอกข้อมูลในระบบ Course Spec ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล

วีดีโอแนะนำการใช้งาน FacultyStaff / DepartmentStaff

VDO การอบรมระบบส่วนของเจ้าหน้าที่ คลิก

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลส่วนผลใน หมวดที่ 4 แผนการประเมินและปรับปรุงรายวิชา/ชุดวิชา


ดูรายละเอียด : คลิก


การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่)


รายละเอียด : คลิก


การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Specification and Report : Course Spec.) ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับการศึกษา รายละเอียด

(1) การจัดทำแผนรายละเอียดของรายวิชา/ชุดวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยกำหนดให้แล้วเสร็จอย่างน้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ให้ครบทุกรายวิชา
(2) การรายงานผลดำเนินการรายละเอียดของรายวิชา/ชุดวิชา และรายงานผลดำเนินการรายละเอียด ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
  • กำหนดส่งแผน ภายในวันที่  14  มิถุนายน  2564   (วันเปิดภาค  21 มิถุนายน  2564)  ***ภาคการศึกษาที่ 1 ขยายวันกำหนดส่งแผน ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564***
  • กำหนดส่งรายงานผลดำเนินการ ภายในวันที่  15 พฤศจิกายน  2564   (วันปิดภาค  25 ตุลาคม  2564)
(3) สำหรับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2564 รอประกาศจากสำนักงานประกันคุณภาพ

คู่มือการใช้งานระบบ
อาจารย์/ตัวแทนอาจารย์ (Lecturer/Agent) Version 2564

Plan

คู่มือจัดทำแผน

English Version

Result

คู่มือการจัดทำผล

English Version

อาจารย์/ตัวแทนอาจารย์ (Lecturer/Agent) Version 2565

Plan

คู่มือจัดทำแผน

Result

คู่มือการจัดทำผล

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Endorse)

Endorse Manual

เจ้าหน้าที่ (Staff)

Staff Manual

ผู้บริหารระดับคณะ (Faculty Submitter)

Faculty Submitter Manual

ประธานหลักสูตร (Curriculum President)

Curriculum President Manual

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำระบบ Course Spec.

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร " สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้"
โทร. 0 7428 9221, 0 7428 9222 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 9221, 9222)

มีปัญหาด้านการใช้งาน

ทีมพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.0-7428-2124, 0-7428-2072 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2124, 2072) หรือ support@cc.psu.ac.th
ใช้งานได้ดีกับ
Download TeamViewer